Obowiązek informacyjny

Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej: „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Mikołajczak RehaLeaders z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-502 Poznań, ul. Filarecka 3; tel: 507-24-55-33; email: kontakt@rehaleaders.pl).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku, gdy:
a) Pan/Pani (osoba, której dane dotyczą) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. w celach marketingowych),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. zawarcie i wykonanie umowy, korzystanie z usług gabinetu),
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych; Pani/Pana dane będą przetwarzane w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego lub leczenia; powyższe dane osobowe będą przetwarzane do ww. celów przez pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h w związku z ust. 3 RODO (m.in. prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed udzieleniem świadczenia),
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (m.in. umawianie i odwoływanie wizyt za pośrednictwem portalu internetowego oraz podanych przy rejestracji numeru telefonu lub adresu e-mail czy informowanie o nowych usługach, rozwiązaniach lub udogodnieniach, monitorowanie jakości świadczonych usług).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) osoby lub podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów. Co do zasady (przepisy prawa przewidują odstępstwa od tej zasady) dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (dodatkowe pytania dotyczące okresu przechowywania Pani/Pana dokumentacji można zadawać w trakcie wizyty w gabinecie lub kierując zapytanie do administratora danych osobowych).

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w przypadku gdy Pani wyraziła/Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów (np. w celach marketingowych).

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług (nieudostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług). Przepisy prawa (m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) nakładają na administratora danych osobowych obowiązek zbierania oznaczonych danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody, ich podanie przez Panią/Pana jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.