Anatomia

Miejsce stwarzane (stwarzane, bo cały czas rozwijane ;) ) przeze mnie dla innych ludzi z mojego świata anatomicznej magii ludzkiego ciała. Zapraszam serdecznie jeśli chcesz poznać ten świat!

[ WAŻNE – wszelkie informacje zawarte na stronie oraz zdjęcia są tylko i wyłącznie własnością intelektualną ich twórców i są chronione prawem autorskim. Sankcje karne za jakiekolwiek naruszenie tego prawa będą dochodzone na drodze prawnej. Korzystaj ale nie kradnij! Szanujmy się wzajemnie! ]

KOŚCI

Łopatka (scapula)

 
 • płaska, cienka, trójkątna
 • jest tylną częścią obręczy
 • przylega do ściany grzbietowej klatki piersiowej
 • zawieszona swobodnie między mięśniami; bocznie połączona stawowo z obojczykiem i kością ramienną
 • ma 2 powierzchnie, 3 brzegi i 4 kąty
POWIERZCHNIE
 1. żebrowa
 2. grzbietowa
BRZEGI
 1. przyśrodkowy
 2. górny
 3. boczny
KĄTY
 1. górny
 2. boczny
 3. dolny
 4. barkowy

Powierzchnia żebrowa (facies costalis)

 • przednia – lekko wklęsła – dół podłopatkowy (fossa subscapularis)
 • posiada kresy mięśniowe (lineae musculares) – linie chropawe utworzone przez przyczepy pasm ścięgnistych mięśnia podłopatkowego
 • wzdłuż brzegu przyśrodkowego – miejsce przyczepu włókien mięśnia zębatego przedniego
 • boczna górna część dołu podłopatkowego – jest gładka

Powierzchnia grzbietowa (facies dorsalis)tylna,

 • wypukła
 • posiada grzebień łopatki dzieląc powierzchnie na górną (dół nadgrzebieniowy) i dolną (dół podgrzebieniowy)

Dół nadgrzebieniowy (fossa supraspinata)

 • górne, mniejsze, głębsze
 • miejsce przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego

Dół podgrzebieniowy (fossa infraspinata)

 • dolne, większe, płytsze
 • miejsce dla mięśnia podgrzebieniowego
 • wzdłuż brzegu bocznego jest wąskie i podłużne pole chropowate – miejsce przyczepu mięśnia obłego mniejszego (u góry) i obłego mniejszego (u dołu)

GRZEBIEŃ ŁOPATKI (SPINA SCAPULAE)

 • rozpoczyna się w około 1/3 wysokości brzegu przyśrodkowego jako małe, trójkątne, płaskie pole i biegnie ku kątowi bocznemu przekształcając się w silną i wysoką płytkę kostną o powierzchni górnej i dolnej oraz wolnym i szerokim brzegu. Brzeg ten przedłuża się wpierw bocznie a później ku przodowi tworząc wyrostek barkowy (acromion)
 • pole trójkątne – gładkie, ślizga się na nim dolna część ścięgna końcowego mięśnia czworobocznego
 • wolny brzeg grzebienia łopatki ma dwie wargi:
  • wzdłuż górnej przyczepia się mięsień czworoboczny
  • wzdłuż dolnej przyczepia się mięsień naramienny
 • podstawa grzebienia (będąca jego brzegiem bocznym) jest przyśrodkową granicą wcięcia łączącego dół nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy
 • szyjka łopatki (collum scapulae) – stanowi granicę boczną wcięcia (łączącego dół nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy) leżącą u kąta bocznego

WYROSTEK BARKOWY (ACROMION)

 • jest przedłużeniem grzebienia
 • wystaje nad kątem bocznym łopatki
 • ma 3 brzegi:
  • przedni – miejsce przyczepu więzadła kruczo – barkowego
  • boczny – miejsce przyczepu włókien mięśnia naramiennego
  • przyśrodkowy – spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi
   jest tu mała powierzchnia stawowa do połączenia z obojczykiem (facies articularis acromialis)

Brzeg przyśrodkowy (largo medialis)

 • skierowany przyśrodkowo do kręgosłupa
 • najdłuższy, cienki, lekko uwypuklony w miejscu gdzie rozpoczyna się grzebień łopatki
 • ma dwie podłużnie biegnące wargi (przednią i tylną) oraz wąską przestrzeń pomiędzy nimi
  • do wargi tylnej – przyczepia się
   • mięsień nadgrzebieniowy
   • mięsień podgrzebieniowy
  • do wargi przedniej – przyczepia się mięsień zębaty przedni
  • pomiędzy wargami – przyczepia się:
   • mięsień dźwigacz łopatki (u góry)
   • mięsień równoległoboczny (pozostała przestrzeń)

Brzeg górny (largo superior)

 • cienki i ostry
 • bocznie kończy się małym wcięciem łopatki (incisura scapulae)
 • wcięcie zamknięte jest od góry przez więzadło poprzeczne łopatki (ligamentum transversum scapulae)
  pomiędzy wcięciem a więzadłem powstaje otwór przez który przechodzi nerw podłopatkowy
 • przyśrodkowo od wcięcia – przyczepia się mięsień łopatkowo – gnykowy

Brzeg boczny (largo lateralis)

 • zwany też pachowym
 • rozpoczyna się od brzegu dolnego wydrążenia stawowego (cavitas glenoidalis)[tworzy panewkę stawu ramiennego] i biegnie do kąta dolnego łopatki
 • poniżej panewki jest guzek podpanewkowy (tuberculum inffraglenoidale) – mała chropowata wyniosłość dla przyczepu głowy długiej mięśnia trójgłowego

Kąt górny (angulus superior)

 • u zbiegu brzegu górnego i przyśrodkowego
 • zmienny pod względem kształtu i rozwoju
 • miejsce przyczepu mięśnia dźwigacza łopatki

Kąt dolny (angulus inferior)

 • u zbiegu brzegu przyśrodkowego i bocznego
 • miejsce przyczepu dla mięśni:
  • podłopatkowy
  • obły większy
  • zębaty przedni

Kąt boczny (angulus lateralis)

 • ścięty
 • z dużą powierzchnią – wydrążenie/panewka stawowa
  • nieco wklęsła
  • pokryta chrząstką szklistą
  • owalna
  • łączy się z trzonem łopatki – tzw szyją łopatki
 • guzowatość nad panewką – guzek nadpanewkowy – miejsce przyczepu głowy długiej mięśnia dwugłowego

Kąt barkowy (angulus acromialis)

 • jest punktem orientacyjnym i pomiarowym
 • leży w przejściu brzegu bocznego wyrostka barkowego w grzebień łopatki

Wyrostek kruczy (processus caracoideus)

 • gruby
 • okrągławy
 • rozpoczyna się na brzegu górnym łopatki miedzy panewką stawową a wcięciem łopatki
 • kończy się tępym wierzchołkiem
 • biegnie:
  • do przodu i ku górze
  • następnie zakrzywia się haczykowato i kieruje się bocznie
 • miejsce przyrzyczepu więzadeł:
  • kruczo – obojczykowe
  • kruczo – ramienne
  • kruczo – barkowe
 • miejsce przyczepu mięśni:
  • piersiowy mniejszy
  • kruczo – ramienny
  • dwugłowy ramienia – głowa krótka

ŁOPATKA – MIEJSCE PRZYCZEPU MIĘŚNI

 • podłopatkowy (dół podłopatkowy powierzchni żebrowej łopatki, kąt dolny łopatki)
 • zębaty przedni (brzeg przyśrodkowy powierzchni żebrowej łopatki, kąt dolny łopatki)
 • nadgrzebieniowy (dół nadgrzebieniowy powierzchni grzbietowej łopatki)
 • podgrzebieniowy (dół podgrzebieniowy powierzchni grzbietowej łopatki)
 • obły mniejszy (brzeg boczny łopatki)
 • obły większy (brzeg boczny łopatki, kąt dolny łopatki)
 • czworoboczny
 • naramienny
 • łopatkowo – gnykowy (przyśrodkowo od wcięcia na brzegu górnym łopatki)
 • dźwigacz łopatki – kąt górny łopatki
 • dwugłowy ramienia
  • głowa długa (guzek nadpanewkowy łopatki)
  • głowa krótka (wyrostek kruczy łopatki)
 • piersiowy mniejszy (wyrostek kruczy łopatki)
 • kruczo – ramienny (wyrostek kruczy łopatki)

W przygotowaniu

KRĘG SZCZYTOWY -C1-

 • brak trzonu
 • brak właściwego wyrostka kolczystego
 • ma kształt pierścieniowaty
 • składa się z:
  •  łuku:
   • przedniego
   • tylnego
  • dwóch części bocznych

ŁUK PRZEDNI (ARCUS ANTERIOR)

 • pozostałość trzonu
 • krótszy niż tylny
 • do przodu wypukły
 • na powierzchni przedniej ma guzek przedni (tuberculum anterius)
 • na powierzchni tylnej ma dołek zębowy (fovea dentis) – okrągła powierzchnia stawowa do połączenia z zębem kręgu obrotowego

ŁUK TYLNY (ARCUS POSTERIOR)

 • właściwy łuk tylny
 • dźwiga guzek tylny (tuberculum posterius) – jest szczątkiem wyrostka kolczystego – dzięki temu możemy zrobić wyprost głowy do tyłu
 • na powierzchni górnej – bruzda tętnicy kręgowej (sulcus arteriae vertebralis) dla tętnicy kręgowej i żyły oraz I nerwu szyjnego

MIĘŚNIE

NARZĄDY WEWNĘTRZNE

W przygotowaniu